תנאים להזמנה

תנאים כלליים ומידע מהותי לרכישת מוצרי תיירות

 בהתאם לתקנות רישוי שירותי תיירות וגילוי נאות – התשס"ג 2003

התנאים המפורטים להלן במצטבר ו/או לחילופין לפי העניין יחולו על רכישת שירותי תיירות מאת סי. אפריקה טורס. הטיולים מאורגנים על ידה – או על ידי חברות תיירות או תעופה אחרות אותן היא משווקת.

 פרטי החברה

C.Africa c.c. CK 88/029185/23 (להלן cafrica)

משרד רשום בדרום אפריקה:

 • טלפון: 0837814094
 • פקס2מייל: 086111703

כתובת:

Erdvark St.

Stand 4259

Marloth Park

R.S.A

דוא"ל: [email protected]

יעוץ בישראל

טל: 2838630 072 או 0544697181

פקס: 153-3-6437513

ת.ד 2467 קריית אונו 5512204

נוסע/רוכש נכבד, הנך מתבקש לקרוא את התנאים הללו בקפידה שכן זכויות וחובות הרוכש/נוסע נקבעים על פיהם. רכישת שירותי התיירות באמצעות cafrica, מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של הרוכש/נוסע וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים הכלליים ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד cafrica ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם אלא על פי המפורט בתנאים אלו. לא תישמע כל טענה של נוסע/רוכש כי לא קרא את התנאים הללו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם ביצוע ההזמנה.

dd

שנפגש על קפה?

כללי

שירותי התיירות המוצעים ע"י cafrica מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי cafrica ו/או החברות המארגנות, בהתאם לשיקול הדעת המוחלט והמקצועי של הגופים לעיל. שינויים כאמור יכול שיכללו גם שינויי תאריכים, אופן ביצוע פרטי התכנית, ארגון סידורים חלופיים או כל שינוי אחר כפי שיידרש בהתאם לנסיבות מפעם לפעם.

כל המידע אודות מסלולי הטיולים וביצועם בפועל, לרבות תפקודם של מדריך הטיול והנהג, הנם באחריותן הבלעדית של חברות הטיולים המארגנות.

אין cafrica אחראית לכל מידע שהוא שלא נמסר או אושר על-ידה במפורש ובכתב.

אין משרדי ו/או סוכני הנסיעות רשאים לשנות תנאים ומידע שבאתר ו/או להבטיח הבטחות נוספות ו/או סותרות לתוכנים שבאתר או/ו שנתנו בכתב על ידי cafrica.

יובהר כי cafrica הנה משווקת ומארגנת שירותים הניתנים בחו"ל ואין cafrica אחראית לכל תקלה אשר אין ביכולתה לצפות מראש.

יובהר כי הייעוץ הניתן ע"י cafrica מבוסס על ניסיון רב שנים בעבר ובהווה אולם לא ניתן לצפות תקלות לעתיד, גם זה, הנראה בעין.

על הנוסע לצפות בעת ההזמנה כי יתכן מצב בטחוני מיוחד בארץ וכי יתכן כי באזורים מסוימים בהן הוזמנו שירותי התיירות יתכנו נזקי-טבע, מלחמות, מצב בטחוני מיוחד, כל אלו אינם באחריות cafrica.

 

אשרות ודרכונים

Cafrica אינה אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו"ל או יציאתו בדרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אזרח של מדינה עוינת, האמורה להנפיק אשרה. באחריות הנוסע לוודא כי אכן ברשותו דרכון בתוקף ו/או ויזה לחו"ל ו/או כל מסמך דרוש אחר (כמו גם במקרה לדוגמא של אישה בהריון או מסמכים נדרשים עבור קטין), הוצאתם לרבות תשלום האגרות ותוקפם באחריות הנוסע בלבד. הנפקת האשרות ובדיקתן הינה באחריות הנוסע בלבד, כל הוצאה ו/או נזק אשר יגרמו בגין כל מסמך חסר ו/או לא תקין תחול על הנוסע בלבד.

 

חיסונים

ביקור בחלק מן היעדים מחייב, על פי הוראות משרד הבריאות הישראלי ו/או השלטונות במדינות בהם נערך הטיול, קבלת חיסונים מתאימים. על הנוסע לפנות אל לשכת הבריאות המקומית לשם קבלת מידע באשר לצורך בחיסונים, בהתאם ליעדים שיזמין. על הנוסע חלה האחריות הבלעדיות להתחסן כאמור.

 

טיסות וטיולים

הטיולים והטיסות בשירותי התיירות המוצעים באתר מתבצעות על ידי חברות תיירות ותעופה שונות, הן בטיסות שכר אשר מטבען עשויים להיות בהם ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה של הרגע האחרון על פי כל דין והן בטיסות סדירות.

חברות התיירות ו/או הטיסות מבוצעות ע"י המוביל האווירי (חברת התעופה) בהתאם לתנאיו ובאחריותו, לרבות אחריותו לעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן/עיכוב או נזק לכבודה על פי כל דין, לרבות אמנת ורשה. תשומת הלב מופנית לתנאי חוזה ההובלה של המוביל האווירי. אובדן או נזק למטען ותכולתו בטיסה או בהליכים השונים בנמלי התעופה, אינם בכל מקרה באחריות cafrica.

במקרים מסוימים cafrica תהיה רשאית להעביר נוסעים מטיסה סדירה לטיסת שכר ו/או מטיסה של חב' תעופה אחת לטיסה של חב' תעופה אחרת ו/או לשנות את זמן הטיסה. לא תמיד הטיסות הן ישירות ולעתים כלולות בנתיבי הטיסות נחיתות ביניים והחלפת מטוסים. יתכנו מקרים חריגים בהם עקב הרשמת יתר לטיסה ע"י חברות התעופה יאלץ נוסע בודד או יאלצו חלק מהנוסעים לטוס בטיסה שונה של שאר הנוסעים בהזמנה בטיסה ובנתיב חלופיים.

על הנוסע חלה חובת התייצבות לבידוק לטיסה בשדה התעופה 3 שעות לפני מועד הטיסה.

כן חלה על הנוסע חובת אשרור טיסה חזרה 72 שעות לפני מועדה.

בחלק מהחבילות החזרה ארצה הינה בשעה מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת בחו"ל. גם במקרים כאלה פינוי החדרים במלון או/ ו בלודג' יהיה עד השעה 12:00 בצהרי אותו היום (ראה פרק "בתי מלון"). קיימת אפשרות בכפוף ליכולת המלון או/ ו לודג', לאפשר לנוסע שיחפוץ בכך להמשיך ו"להחזיק" בחדרו תמורת תשלום נוסף עד לשעת היציאה.

הנוסע חייב למלא אחרי דרישות נסיעה ממשלתיות, להמציא את מסמכי היציאה, הכניסה וכל מסמכים דרושים אחרים ולהגיע לשדה התעופה בזמן הנקוב ע"י המוביל או באם אין זמן קבוע לכך, בעוד מועד המאפשר השלמת סידורי היציאה.

באחריות הנוסע לוודא כי ברשותו דרכון בתוקף לפחות לחצי שנה ממועד טיסת היציאה המתוכננת, 2 דפים ריקים בדרכון עבור כל מדינה אפריקאית, ויזה לחו"ל ו/או כל מסמך דרוש אחר (כמו במקרה של אישה בהריון או מסמכים נדרשים עבור קטין) – הוצאתם לרבות תשלום האגרות ותוקפם באחריות הנוסע בלבד.

מובהר בזאת כי גם תינוק מתחת לגיל שנתיים (או גיל אחר על פי כללי המוביל האווירי הרלבנטי) מחויב בתשלום בגין כרטיס טיסה ללא זכות למושב ו/או עריסה, מטען ו/או שירות כלשהו הניתן ע"י חברת התעופה.

Cafrica אינה אחראית לאספקת מזון כשר ו/או כל סוג מזון אחר בטיסות, גם אם הנוסע ביקש וציין זאת בעת ביצוע ההזמנה (הנ"ל בגדר בקשה), והדבר הינו באחריות חברת התעופה בלבד ובהתאם לאפשרויותיה בלבד.

לתשומת הלב הנוסע מובהר בזאת כי במקרים בהם כרטיסי הטיסה אינם נרכשים דרך cafrica על הנוסע ליידע על כל שינוי בשעת ההגעה מראש. אי יידוע cafrica בשינוי כאמור יביא לאי אספקת השירותים אשר נרכשו על ידו.

 

טיסות פנים

בחלק מן המסלולים יידרשו טיסות פנים נוספות שאינן כלולות במחיר ואינן חלק מהשירותים הנמכרים על ידי קבוצת .cafrica על הנוסע לוודא כי הזמנת טיסות אלה בוצעה.

 

העברות

העברות משדה התעופה למלון או/ ו לודג' ובחזרה מתבצעות באמצעות רכב פרטי / מיניבוס / אוטובוס מאסף ועל כן יתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון או/ו לודג'ים שונים ו/או עומסי תנועה אשר אין לחברה המארגנת או ל- cafrica כל שליטה על כך.

רכב האיסוף משדה התעופה למלון או/ ו לודג' ובחזרה לא ימתין לנוסעים מאחרים, ונוסעים שלא יגיעו בזמן להסעה ישאו בתוצאות ובהוצאות עקב כך.

במידה והרכב מצויד במזגן אין חברת cafrica ו/או החברות המארגנות את הטיול אחראית לפעולה מושלמת של מיזוג האוויר ובכלל אין cafrica נושאת באחריות לגבי תקינות תחזוקת הרכבים ואיכות השירות בהם.

 

בתי מלון או/ו לודג'ים

המלונות ו/או הלודג'ים המוצעים מדורגים בהתאם להגדרות משרד התיירות המקומי ו/או ספקים מקומיים.

שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה על פי מדיניות כל מלון או/ ו לודג' ומלון, ולרוב הכניסה הינה החל מהשעה 14:00 ופינוי לפני השעה 12:00 – זאת בלי קשר למועדי הטיסות.

הזמנת החדרים בבתי המלון או/ ו לודג' מתבצעת בשיטת Run Of The House ( מגורים לפי הקיים). קרי, החדר שיימסר לנוסע תמורת הצגת שובר הלינה, המונפק על ידי cafrica או הספק בחו"ל יהיה כל חדר במלון או/ ו לודג' שהנו פנוי וערוך לאירוח.

השיבוץ בחדרים, תחזוקת, תקינות ו/או הפעלת מערכות ומתקנים במלון או/ ו לודג' לרבות מעלית, מזגנים, וכיו"ב כמו גם זמינות ו/או איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון או/ ו לודג' וכן קיומם של שיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים במלון או/ ו לודג' ו/או בחדרים, רעש במלון או/ ו לודג' ו/או בסביבתו הנגרם מרחוב סואן, תחנת רכבת ושדות תעופה ו/ או עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון או/ ו לודג'– כל אלה אינם בשליטת ו/או בהשפעת cafrica ו/או החברות המארגנות ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון או/ ו לודג'. בבתי מלון או/ ו לודג' ממוזגים תתכן הפסקת פעילות המזגן בשעות מסוימות על-פי נוהגי המלון או/ ו לודג' ו/או חוקי המדינה. באתרים השונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה. הנהלת בית המלון או/ ו לודג' המוזמן, רשאית לסגור מתקנים ו/או להפסיק מתן שירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. יודגש, כי לא חלה על הנהלת המלון או/ ו לודג' חובת דיווח על עצם קבלתה של החלטה כאמור ולא תתקבל כל טענה בדיעבד, בגין העדר יכולת ניצול מתקן ו/או שירות כלשהו.

בבתי מלון או/ו לודג' מסוימים אין זהות מושלמת בין החדרים, לרבות מבחינת רמתם ו/או גודלם ו/או תכולתם, ושיבוץ הנוסע בחדר/ים נעשה על ידי הנהלת המלון או/ ו לודג' ובאחריותו.

במקרים מסוימים של תפוסת יתר במלון או/ו הלודג' ו/או אי התאמה מיוחדת, שמורה הזכות "לחברות המארגנות cafrica ו/או לספק המקומי ו/או למלון או/ו הלודג' למצוא לנוסע מלון או/ו לודג' חלופי באותה רמה.

בהוצאות העברה למלון או/ו הלודג' חלופי יישאו המלון או/ו לודג' ו/או הספק המקומי בחו"ל ו/או הנוסע בלבד זאת בהתאם לנסיבות המקרה.

בקשות מיוחדות לגבי החדרים, מיקומם, צמידותם, תכולתם וכיו"ב יועברו ע"י החברות המארגנות ועל אחריותן לספק המקומי בחו"ל, במידה ונמסרו לה על ידי הנוסע בעת ביצוע ההזמנה, וביצוען בפועל הינו באחריות המלון או/ ו לודג' ובהתאם לאפשרויותיו בלבד.

חדר זוגי הינו חדר ובו שתי מיטות שאינן בהכרח צמודות, או מיטה זוגית. חדר לשלושה ויותר עשוי להיות חדר זוגי ובו מיטות נוספות מכל סוג לרבות מתקפלת ו/או ניידת ו/או ספה נפתחת.

חלק מבתי המלון או/ו לודג' מאפשרים לצרף לחדר עבור זוג מבוגרים ששילמו מחיר מלא, עד שני ילדים, אשר גילם משתנה על פי מדיניות ונוהלי כל מלון או/ו הלודג' במחיר מוזל או ללא כל תוספת תשלום. במקרה כזה תתכן אפשרות שבה המלון או/ו הלודג' לא יספק מיטות עבור הילדים. בבתי מלון או/ו הלודג' בהם כלולה ארוחת בוקר בעלות החדר כזה עבור המבוגרים, ייתכן מצב בו יתבקשו הנוסעים לשלם תוספת תשלום בגין ארוחת הבוקר עבור הילדים ישירות במלון או/ו הלודג' עצמו על פי שיקול דעתו הבלעדי של בית המלון או/ו הלודג'.

בקשה לצירוף עריסה לתינוק לחדר המלון או/ו הלודג' הינה בגדר בקשה בלבד. ביצועה בפועל הינה באחריות המלון או/ו הלודג' ובהתאם לאפשרויותיו של המלון או/ו הלודג' בלבד. בחלק מבתי המלון או/ו הלודג' נדרשת בגין העריסה תוספת תשלום ישירות למלון או/ו הלודג'.

חדר ליחיד עשוי להיות קטן יותר בשטחו מחדר זוגי.

הגעה מאוחרת למלון או/ו הלודג' ו/או עזיבה מוקדמת של המלון או/ו הלודג' עשויות להביא להפסד ארוחה/ות ואו לקבלת ארוחה/ות מסוג שונה והכל בהתאם לנוהגי המלון או/ו הלודג' ובאחריותו.

בתי המלון או/ו הלודג' נוהגים לחייב את האורחים בתוספת תשלום עבור ארוחות ערב חגיגיות במועדים ספציפיים (כדוגמת ערב חג המולד וערב השנה האזרחית) . תוספת תשלום כזו הינה חובה והעלות המדויקת של ארוחות אלו, תימסר במקרים הרלוונטיים במעמד אישור ההזמנה.

במרבית בתי המלון או/ו הלודג' נדרש תשלום נוסף ישירות למלון או/ו הלודג' עבור שירותים מיוחדים ועבור השימוש במתקנים ו/או שירותים כמו סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, הזמנת סרטים, מיני בר, כספת, שמשיות ומגבות בבריכת שחייה וכד', ולכן לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישות תשלום במלון או/ו הלודג'.

אם חלילה נתקל מי מהנוסעים בבעיה במלון או/ו הלודג', עליו לפנות בזמן אמת לצוות המלון או/ו הלודג' ו/או לספק המקומי ו/או ל- cafrica ו/או לחברות התיירות המארגנות ובמידה ולא יעשה כן, לא יתקבלו תלונות על כך לאחר חזרתו ארצה.

 

מוקד חירום

Cafrica מפעילה מוקד הפועל 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע (טל': 0544697181) . על כל טענה, בעיה הצצה בעת שהיית הנוסע בחו"ל, יש לפנות בזמן אמת למוקד ההודעות. הפנייה תיעשה ע"י מדריך הקבוצה או ע"י הנוסע במידה ונסע באופן עצמאי. אם השירות נרכש דרך חברה אחרת ונמסר לנוסע מספר חירום, עליו לפנות ראשית אל המספר שקיבל בזמן אמת.

 

הדרכת הסיורים

הדרכת הסיורים תבוצע באמצעות מדריך מקומי דובר אנגלית. הדרכה בשפות אחרות יש לבקש באופן מיוחד בעת ביצוע ההזמנה. Cafrica אינה מתחייבת לספק הדרכה בשפה שאינה אנגלית ואם תתאפשר הדרכה כזו תיתכן תוספת תשלום בגין כך.

ביעדים מסוימים הסיורים מודרכים על ידי נהג-מדריך (דהיינו הנהג הוא גם המדריך) ובאחרים יהיה מדריך בנפרד ונהג בנפרד, בהתאם לנהוג בכל יעד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המארגנת.

 

סיורים וכניסה לאתרים

סיורים על בסיס S.I.C.- הינם סיורים משותפים המצרפים אליהם תיירים מכל העולם למסלול המסוים, בסיורים אלו נדרש מינימום של 2 נוסעים להזמנה ברוב היעדים. במקרה נוסע יחיד הנוסע לבד ישלם בטיולים מחיר כפול.

סיורים על בסיס פרטי – הינם סיורים עבור מספר הנוסעים הנרשמים ועבורם בלבד ברכב פרטי, הנקבע לפי כמות המשתתפים. ללא אפשרות לצרף או להצטרף לתיירים נוספים אשר לא נרשמו באותה הזמנה.

כניסות לאתרים – כניסות לאתרים בסיורים כלולות רק באתרים המופיעים בפירוט המסלול (אלא אם מצוין לידם אחרת). אתרים אחרים אשר אינם מצוינים ככלולים במסלול מצריכים דמי כניסה וניתן יהיה לשלם עבור כניסה אליהם במקום במידה ויהיה זמן לכך בתיאום עם מדריך הטיול המקומי.

הסיורים כפופים לתנאי ספקי הטיולים והשירותים השונים ובכלל זה ביצוע הטיולים שינויים ו/או ביטולם.

 

סיורים ובילויי בחירה נוספים (אופציה/אפשרות)

סיורים ותכניות לבילוי הזמן, אשר נזכרו כאפשרות ואינם כלולים במחיר הטיול, הינם בגדר הצעה בלבד לבחירתו החופשית של הנוסע. סיורים ותכניות כאלה יאורגנו באמצעות המדריכים המקומיים או הספקים המקומיים תמורת תשלום נוסף. הסעות, דמי כניסה וכל מרכיב נוסף בהם יהיו על חשבון הנוסעים.

 

נציג הספק המקומי בחו"ל

בחלק מהיעדים נמצאים נציגים ישראלים או בעלי אזרחות מקומית, שהם נציגים המועסקים על-ידי הספק המקומי בחו"ל. אין cafrica והחברות המארגנות את הטיול אחראית לנציג זה ו/או לפעולותיו ו/או מעשיו ו/או להבטחותיו.

 

תשר

עלות הטיולים, אינה כוללת תשר (טיפ). התשר ישולם ישירות למדריך הטיול ולנהג.

 

גודל הקבוצה והרכבה

קיום הטיולים מותנה בהרשמה של מספר מינימום של מטיילים בכל טיול. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול במידה ותנאי זה לא יתקיים. במקרה כזה, תחזיר החברה את הכספים ששולמו לה. החברה תהיה פטורה מלשלם פיצוי כלשהו למטייל עקב ביטול הטיול מהסיבה המפורטת בסעיף זה.

 

תופעות טבע – ביטולים או שינויים בגלל כח עליון

cafrica והחברות המארגנות אינן אחראיות על אירועים המוגדרים ככח עליון (רעידות אדמה, מלחמות, שיטפונות, ערפל, עננים , סופות, הוריקנים, וכדומה) ו/או לכל נסיבות אחרות כלשהן מכל סוג שהוא שאינן בשליטת cafrica (לדוגמא- הפסקות חשמל), העלולות לגרום לביטול ו/או לשינוי הטיולים ו/או לשינוי ו/או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול הטיול המתוכנן. הכל על פי שיקול דעתן הבלעדי של cafrica או של החברות המארגנות. נסיבות אלה עלולות לגרום לשינוי או ביטול הטיולים. במקרים בהם משתנים או מתבטלים הטיולים או שנגרמות הוצאות נוספות, או משתנים התאריכים, המטיילים ישלמו סכומים מסוימים שייקבעו על פי הנסיבות.

 

דמי ביטול

כל השרות ניתן מחוץ לגבולות מדינת ישראל ולכן תנאי ודמי הביטול הם אילו שנקבעו על ידי הספק בחו"ל.

נוסע אשר ירצה לבטל את הזמנתו, יעשה זאת בהודעה בכתב ל cafrica תוקף הביטול מותנה בקבלת מספר ביטול ממחלקת ההזמנות של cafrica והחברות המארגנות ומועד הביטול יהא מועד קבלת מספר ביטול.

 

נוסעים המבטלים את נסיעתם:

דמי הביטול

 דמי ביטול אם לא נקבע אחרת והרכבם מופיעים כתוספת לכל מסלול באתר החברה.:

דמי הביטול נקבעים כתוצאה מהעובדה שברגע שמזמינים עבורכם מלונות לודג'ים או קמפ' ספארי, אנחנו מתחייבים בדמי ביטול במקרה והזמנה תבוטל. אנחנו מנסים לשמור חיובים אלו למינימום והם כדלקמן, כאחוז מסך החיובים בחשבונית:

 1. הזמנות שבוטלו או שונו עד 120 יום לפני תחילת החבילה 10% ממחיר החבילה + דמי ביטול הנהוגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים במידה והונפקו.
 2. הזמנות שבוטלו או שונו פחות מ -120 יום ועד 60 יום לפני תחילת החבילה דמי הביטול 20% ממחיר החבילה + דמי ביטול הנהוגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים במידה והונפקו.
 3. הזמנות שבוטלו או שונו פחות מ -60 יום ועד 30 יום לפני תחילת החבילה דמי הביטול 50% ממחיר החבילה + דמי ביטול הנהוגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים במידה והונפקו.
 4. הזמנות שבוטלו או שונו פחות מ -30 יום ועד 15 יום לפני תחילת החבילה דמי הביטול 75% ממחיר החבילה + דמי ביטול הנהוגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים במידה והונפקו.
 5. הזמנות שבוטלו או שונו פחות מ -15 יום ועד תחילת החבילה דמי הביטול 100% ממחיר החבילה + דמי ביטול הנהוגים על ידי חברות התעופה בגין כרטיסים במידה והונפקו.
 6. לאחר היציאה אין החזר כספי על שרות שלא נוצל מכל סיבה שהיא.
 7. שים לב שניתן לזקוף את החזרים המגיעים לך במקרה של ביטול רק בדרך המקורית ששימשה לביצוע התשלום.

 

התשלומים (יתרה סופית) בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של החברה ביוהנסבורג (פרטים ייכללו בחשבונית האישור שלנו).

 

דמי ביטול על כרטיסי טיסה

 1. טיסות סדירות בינלאומיות על פי מדיניות חברת התעופה.
 2. דמי ביטול טיסות פנימיות (בטיולים בהם קיימות על פי התכנית טיסות פנימיות)

100% דמי ביטול לנוסע.

 1. טיסות שכר בינלאומיות על פי מדיניות חברת התעופה.
 2. יום הטיול אינו נספר כיום עסקים למניין ימי הביטול.
 • ימי עסקים – ימים ראשון עד חמישי (שאינם ערבי חג או חג בארץ ו/או בחו"ל) בין השעות 9:00 ל- 16:00 בלבד. הודעת הביטול/שינוי תיעשה בכתב ל- cafrica. נוסע אשר לא יופיע לטיול או ימנע מיציאה לטיול או יפסיק השתתפותו בטיול לאחר היציאה לטיול, מכל סיבה שהיא, יחויב בתשלום בשיעור של 100% ממחיר הטיול .

במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, יחול התשלום עבור הסדרת האשרה על הנוסע. ל- cafrica זכות הקיזוז של הסכומים הנ"ל מסכומים ששולמו לה על ידי סוכנות הנסיעות.

ייתכנו מקרים בהם החברה תבצע מראש שינויים בטיול עקב אילוצים שונים. במקרה כגון זה ניתן יהיה לבטל ההזמנה ללא דמי ביטול בתוך 3 ימי עסקים מיום מועד קבלת ההודעה על כך מ- cafrica

 1. דמי ביטול בעסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (החוק)

למרות האמור לעיל, בהתאם לסעיף 14 ג(ג) ולסעיף 14ג (ד) (2) לחוק, בעסקאות מכר מרחוק רשאי הנוסע לבטל את העסקה אצל סוכנות הנסיעות ("העוסק") בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים, לפי המאוחר. למרות האמור לעיל לנוסע לא תהיה הזכות לבטל את העסקה על פי החוק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם ימי עבודה שהנם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00).

במקרה של ביטול על פי הוראות החוק תחזיר סוכנות הנסיעות לנוסע בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הנוסע, תבטל את חיובו של הנוסע בשל העסקה ולא תגבה מהנוסע סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך בהם.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור בסעיף זה הנו לצרכי ידע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו- 14ה לחוק.

הודעה על ביטול השתתפותו של נוסע בטיול ("הודעת ביטול") תימסר בכתב לחברה. ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור, תמסור לו סוכנות הנסיעות אישור על הביטול הכולל את מספר הביטול.

בכל מקרה, אין בתנאי ההשתתפות כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.

 

 1. 6. כללי

הודעת הביטול תעשה בכתב.

 

דמי הרישום/ביטול וחיובי הספק בחו"ל יגבו ויקוזזו מהלקוח ולא יוחזרו בשום מקרה.

 

 1. ימי עסקים הינם הימים שני עד חמישי (שאינם ערבי חג או חג בארץ ו/או בחו"ל) בין השעות 09:00 ל-17:00 בלבד.
 2. בוטל
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי אין כל חובה על החברות המארגנות ועל cafrica כמארגן ליתן החזר כספי כלשהו בגין שירותים שלא נוצלו.

 

שינוי במחירים המפורסמים באתר

Cafrica שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיריהם של שירותי התיירות המפורסמים באתר.

שינוי זה עשוי להתרחש, בשל עדכון שהתקבל מאת ספקי השירותים בחו"ל ועדיין לא עודכנו באתר, שינויים בהפרשי שער, התייקרויות דלק, אירוע מיוחד המשפיע על רמת הביקוש, טעות במחיר המקורי שפורסם וכד'. ייתכנו מקרים שבהם תאשר cafrica את ההזמנה, אולם, במחיר שונה ובדרך כלל גבוה יותר, מזה המפורסם בחוברת.

למען הסר ספק, המחיר שנמסר בעת אישור ההזמנה, יהיה המחיר המחייב את הנוסע/רוכש ולא המחיר שפורסם באתר.

 

זיכויים והחזרים

נוסע אשר יפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו. לאחר יציאה מהארץ לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא עבור כל חלק של שירותי התיירות בהם לא השתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע מסיור, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון או/ ו לודג'ים, כניסה לאתרים וכיו"ב. Cafrica והחברות המארגנות ממליצים לכל נוסע לבטח את עצמו (ראה פרק "נזקים וביטוח"). סוכני cafrica ו/או נציגיה ו/או שלוחיה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים.

 

נזקים וביטוח

אין cafrica אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת הנופש ו/או הטיול עקב מחלה, פציעה או כל סיבה אחרת כלשהי. Cafrica ממליצה לנוסע לבטח עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול.

 

cafrica מודיעה בזאת מפורשות, כי היא פועלת לארגן שירותי התיירות כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת חברות התעופה, ההסעות, השכרת רכב, בתי המלון או/ו לודג'ים, וכיו"ב. ולפיכך אין cafrica אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם ע"י נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני השירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם. כללי האחריות לגבי כל שירות ושירות נקבעים על ידי ספק השירותים עצמו ועל פי החוק והדין במדינה שבה ניתן השירות.

 

פניות

במקרים בהם מתעוררת בעיה או אי שביעות כלשהי מן השירות המוזמן, על הנוסע לפנות אל ספק השירותים ו/או ישירות ל cafrica שתעביר את פנייתו לחברות המארגנות. זאת על מנת לאפשר לגורמים הנ"ל לסייע בידם בזמן אמת ובמהלך שהותו בחו"ל.

נוסעים אשר יבחרו לפעול בכוחות עצמם, מבלי ליידע את cafrica או את הגורמים בחו"ל, הפועלים מטעמנו, יישאו בהפרשי עלויות, במידה שיהיו, בין השירות אשר הוזמן ואושר על ידנו לזה בו בחרו. כמו כן, לא תשפה cafrica נוסעים אשר יבחרו ליידע אותה רק בדיעבד, בגין בעיה ו/או אי שביעות רצון שהתעוררו במהלך שהותם בחו"ל. cafrica מפעילה מוקד הפועל 24 שעות ביממה בטלפון 0544697181, בנוסף במקרה של מתן שירותים ע"י ספק בחו"ל ונמסר ללקוח מספר טלפון ובמקרה חירום, חייב הנוסע להתקשר למספר זה במקרה של בעיה כלשהיא.

 

הגבלת אחריות

הנוסע מצהיר בזאת כ ידוע לו שכל השירותים אותם מציעה cafrica הינם שירותים הניתנים על ידי צד שלישי וכי לגבי כל אותם שירותים cafrica הינה גורם מתווך בלבד בין הנוסע לבין חברות התעופה ונותני השירותים האחרים לרבות לכל הקשור לסידורי הטיסה ו/או סידורי תחבורה אחרים וכן לכל הקשור לסיורים כל הכרטיסים, שוברים וכיו"ב שימסרו על ידי cafrica או באמצעותה, מוצעים בכפוף לתנאים ולתעריפים שעל פיהם פועלים הגופים המארגנים ו/או המספקים את אותם שירותים. מוסכם על הנוסע מפורשות כי cafrica לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה בגוף או ברכוש ו/או לאובדן רכוש אשר עלולים להיגרם בקשר לשירותים אשר נרכשו על ידי הנוסע במישרין ו/או בעקיפין.

 

חילוקי דעות

בכל מקרה שתוגש תביעה נגד cafrica בין אם תוגש התביעה נגד cafrica לבדה וגם/או יחד עם אחרים, תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לבתי המשפט בפתח תקווה בלבד.

 

תשלום

הרשמה לטיולים המפורטים באתר ובכל פרסום אחר תיעשה במילוי טופס הרשמה ע"י סוכן הנסיעות ובחתימת הנוסע . השתתפות בטיול מותנית בכך ש – cafrica קיבלו מהנוסע את מלוא התשלום עבור השירותים שהוזמנו, לא יאוחר מ-60 יום לפני מועד ההתחלה של הטיול . חברות התיירות ו- cafrica יהיו רשאים לבטל הרשמת נוסע במקרה שלא שולם להם מלוא התשלום כמפורט לעיל. כל תוספת עלות לפני התשלום הסופי הנובעת משינוי שערי המטבע , מחירי כרטיסי הטיסה , עלויות הלינה בבתי המלון או/ ו לודג', התחבורה , מס' נמל , כרטיסי כניסה לאתרים השונים וכיו"ב – יחולו על הנוסע בלבד .

תשלום בכרטיסי אשראי ישראכרט/ויזה יחויב בתוספת 5% (חמישה) עמלת גביה.

 

השתתפות בטיול

Cafrica והחברות המארגנות רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתם אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתם. על הנוסע להודיע למארגנים טרם הרשמתו על כל מגבלה בריאותית או אחרת שעשויה להקשות על השתתפותו בטיול. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נסע בטיול, אשר יש בה משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שיקול דעתם . בטיול קבוצתי שיוצא מישראל יציאת כל קבוצה מותנית בהשתתפות 25 נוסעים לפחות ואין הגבלה על מספר מקסימאלי של משתתפים . בטיול ישתתפו נוסעים כמספר מקומות הישיבה באוטובוס .

 

הרכב המשתתפים

הטיולים המתפרסמים באתר ובהצעות המתפרסמות מדי פעם בפעם ע"י cafrica פתוחים להרשמה לכלל הציבור בארץ ובחו"ל. לא תתקבל תלונה ו/או טענה בנושא גילאי המטיילים ו/או מצב בריאותם ו/או כישוריהם. טיולים התחומים בקבוצות גיל הנם בבחינת המלצה בלבד. אין באפשרות החברה לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל, ולא תתקבלנה טענות על חריגה מהגבלות הגיל.

 

מלווה קבוצה

בטיול קבוצתי שיוצא מישראל, מלווה הקבוצה הנו איש קשר בין המארגנים לנוסעים, המשמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה משך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה, בין היתר, בארגון הסדורים בשונים, הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, המדריכים המקומיים, בתי המלון או/ו לודג'ים, מעבורות וכיוצא באלה. ייתכנו מקרים בהם מלווה הקבוצה ימתין בנמל התעופה בחו"ל ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים. כמו כן, במקרים מסוימים ייתכן שהמלווה יאלץ להיפרד מהקבוצה בחו"ל ובמקרה כזה יעמוד לרשות הקבוצה נציג מקומי.

 

כלכלה

בכל הטיולים ניתן פירוט הארוחות אשר כלולות במחיר הטיול. המארגנים מסיבים בזאת את תשומת לב הנוסעים לנושא הארוחות וארוחות מיוחדות. תפריט הארוחות נקבע מראש. רמת הארוחות שונה ממקום למקום, כך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמותו ואופן הגשתו. ארוחות הבוקר הנן קונטיננטליות. הארוחות יכולות להינתן באולם מיוחד המשמש לקבוצות בטיולים מאורגנים. ארוחות הבוקר עשויות להיות מוגשות באריזה לחדר הנוסעים. בכל מקרה בו מבקש הנוסע לקבל ארוחה מיוחדת (צמחונית , כשרה , דיאטטית או אחרת), עליו להזמין זאת מראש ובכתב ולקבל על כך אישור. אין החברה המארגנת מקבלת על עצמה כל אחריות לספק ארוחות מיוחדות במהלך הטיול או בחלקו, אלא אם הוזמנו ואושרו. שירות מזון או משקאות במהלך הטיסות במידה וניתן, הוא באחריות חברות התעופה בלבד .

 

מניין ימי הטיול

במניין ימי הטיול המפורסמים באתר נכללים יום היציאה ויום החזרה מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד שובה. החברות המארגנות ו- cafrica מודיעות כי הן קשורות במועדי טיסות של חברות התעופה האחראיות בלעדית על מועדים ושינויים בלוחות הזמנים. המארגנים אינם אחראים לטיסה היוצאת בשעות אחר הצהריים או הערב או טיסות החוזרות ארצה בשעות הבוקר. היה ובגלל שינוי בלוח הטיסות יגרעו ימי הטיול, אין המטיילים זכאים להחזר כספי אלא אם מספר הלילות בתוכנית המקורית ישתנה והמארגנים אכן קבלו החזר כספי בגין לילות לא מנוצלים.

 

תכנית הטיול

קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר גם אם טיול זה מתבצע ע"י חברה אחרת . טיולים ימוזגו אם מספר משתתפים לא יאפשר יציאה עצמאית של הטיול. ייתכנו שינויים בסדר הימים והביקורים כפי שמופיעים בתכנית המקורית. המסלול והשירותים לא ישתנו כתוצאה מהשילוב או השינוי כאמור. סיורים מודרכים המופיעים בתכנית הטיול יארכו בדרך כלל בין 3 ל- 4 שעות אלא אם צוין אחרת. דמי הכניסה הכלולים במחיר מפורטים בסעיף "כלול במחיר" בצמוד לכל מסלול. המחיר אינו כולל אתרים נוספים גם אם נזכרים בתיאור המסלול. בטיולים בהם הקבוצה מתפצלת לשני יעדים, מלווה הקבוצה יצטרף ליעד בו רשומים מירב הנוסעים וביעד השני יעמוד לרשות הקבוצה נציג מקומי .

 

עישון ואכילה

בתוך הרכב חל איסור על עישון ואכילה. לחילופין תערכנה הפסקות למטרות אלה. החברה אינה מתחייבת לשבץ ללינה מטייל שנרשם כבודד עם מטייל שאינו מעשן, גם אם תתבקש לעשות כן .

 

לנוסע בטיולינו

הנוסע חייב למלא אחר כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות לצורך ביצוע הטיול והוצאתו לפועל, להמציא את מסמכי הכניסה, היציאה וכל המסמכים הדרושים לצורך כך לרבות אשרות מתאימות. כמו כן חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה בזמן שנקבע ע"י המארגנים, על מנת להשלים את סידורי היציאה. המארגן לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לנוסע אם לא עמד בהתחייבויותיו לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהי לא הותרה מכל סיבה שהיא. בכל מקרה של ביטול או שינוי הטיול הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של ארצות היעד או מסיבות שאינן קשורות בחברות המארגנות ו/ או ב- cafrica, החברה אינה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך.

 

מפגש הקבוצה

פרטים מעודכנים, מידע וסקירה כללית על מסלול הטיול יינתנו למטיילים במפגש הקבוצה או על ידי מדריך הטיול אשר ייערך לפני יציאת אותם טיולים הדורשים הכנה יסודית לדעתנו. אנו ממליצים לא להעדר ממפגש הקבוצה ובכל מקרה של היעדרות לא תהיה החברה אחראית להעביר לנוסע את המידע שהועבר בפגישה . במקרים בהם אין מפגש קבוצה יועבר המידע בדרך אחרת .

 

לסיכום

טיולים ואירועים המתוארים באתר ו/או בכל פרסום אחר של cafrica מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי החברות המארגנות את הטיולים או הבאים מכוחם ("המארגנים"). כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של המארגנים לרווחת הנוסע ובהתאם לנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים ב: תאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התוכנית, ארגון אירועים חלופיים, או כאלו אשר אינם כלולים בתוכניות וכיוצא באלה .

נסיעה טובה !.